ما خواسته های شما را شکل میدهیم

برند پنتاکس

شرکت پمپ‌سازی پنتاکس Pentax ایتالیا که با تولید رنج وسیع الکتروپمپ های خانگی، صنعتی، ساختمانی و تاسیساتی، بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی، باغی و کشاورزی، انواع شناور، کفکش و لجن کش با کیفیت ویژه و قیمت های رقابتی در اکثر بازارهای بین المللی در ردیف اول رقابت قرار گرفته است.
مارک Vertix که علامت تجاری صنایع پمپ سازی Pentax میباشد یکی دیگر از محصولات این شرکت است.

پنتاکس CAM الکترو پمپ خود مکش

پنتاکس JMC الکتروپمپ خودمکش سری

پنتاکس INOX الکتروپمپ خودمکش سری

پنتاکس CAB الکتروپمپ خودمکش سری

پنتاکس AP الکتروپمپ خودمکش سری

پنتاکس PM الکتروپمپهای محیطی سری

پنتاکس CP الکتروپمپ محیطی سری

پنتاکس MD الکتروپمپ محیطی سری

پنتاکس MB الکتروپمپ دوپروانه سری

پنتاکس MPX الکتروپمپ دوپروانه سری

پنتاکس MPA الکتروپمپ طبقاتی افقی

پنتاکس DP الکترو پمپ کفکش سری

پنتاکس DPV الکتروپمپ کفکش سری

پنتاکس DX الکتروپمپ لجنکش سری

پنتاکسDG الکتروپمپ لجنکش سری

پنتاکس DH الکتروپمپ لجنکش سری

SUPERDOMUS پمپهای باغی سری

GARDEN

پنتاکس CM الکتروپمپهای سانتریفیوژ

پنتاکس CR الکتروپمپ سانتریفیوژ سری

پنتاکس CH الکتروپمپهای سانتریفیوژ

پنتاکس CSالکتروپمپهای سانتریفیوژ

پنتاکس CBالکتروپمپ سانتریفیوژ دوپروانه

پنتاکس CMالکتروپمپ سانتریفیوژمنوبلاک

پنتاکس CA/CAT-CAX/CATX پمپهای تک

4CA/4CAT-4CAX/4CATX سری

پنتاکس MSالکتروپمپ طبقاتی افقی وعمودی

ULTRA A-LG-S-SLG-SLGX-SV-SL-SLX-V-Lپنتاکس

پنتاکس DVالکتروپمپ لجنکش سری

پنتاکس DV4الکتروپمپ لجنکش سری

پنتاکس DMالکتروپمپ لجنکش سری

پنتاکس DM4الکتروپمپ لجکش سری

پنتاکس DCالکتروپمپ لجنکش سری

پنتاکس DTR-DTRTالکتروپمپ لجنکش

4S الکتروپمپ شناور سری

4S پمپ تک شناور سری

6S الکتروپمپ شنارو سری

5PES الکتروپمپ کفکش شنارو سری

4PS پمپ سری

3S پمپ تک شناور سری